حسین صدری افشار

/حسین صدری افشار

حسین صدری افشار

عضو هیأت مدیره و مدیر دپارتمان بین‌الملل

دکترای مدیریت دانش محور  دبیر علمی اولین کنفرانس مدیریت دانش مشتری حوزه تخصصی صنایع دارویی ،برندینگ ،بازرگانی خارجی