شیما استاد رحیمی

/شیما استاد رحیمی

شیما استاد رحیمی

عضو دپارتمان روابط بین‌الملل

دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی مدیریت پروژه و راه اندازی کسب و کار در خارج از کشور   کارشناسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد MBAاز دانشگاه مالک اشتر دارای سوابق کاری مدیریتی در شرکت های تولید کاشی و تجهیزات پزشکی