مریم مجیدیان

/مریم مجیدیان

مریم مجیدیان

عضو هیأت مدیره

دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی صنایع شیمیایی و دارویی، پیشکسوت تولید مواد دندان پزشکی 2-تحصیلات : دكترا:مدیریت کسب و کار دانش محور سازمان مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد: شیمی معدنی دانشگاه الزهرا کارشناسی: شیمی دانشگاه شهید بهشتی   3-سمت های اجرایی( پنج سال اخیر): -عضو هیات مدیره و  مدیرکارخانه داروسازی آسیا شیمی طب ، -مشاور شرکت  پدیدآوران بین الملل اپادانا -مدیر پروژه تولید دانش بنیان  وارنیش سدیم فلوراید ، 4- سوابق تدریس و سخنرانی: -موانع تولید دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی - استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی -مدیریت کنترل عفونت در بیمارستانها ، -مدیریت دانش محور تولیدات مواد دندانی  -مدیریت تغییر -معرفی حوزه های مختلف مدرسه کسب و کار هاروارد 5- سوابق تحقیقاتی وپژوهشی مرتبط با مدیریت: *طراحی مدل ارتقا سرمایه روانشناختی مثبت در سازمان های حصوصی *نقش سرمایه روانشناختی در مدیریت دانش  *نقش رهبری اصیل در ارتقا مولفه های سرمایه روانشناختی مثبت سازمان *طرح پژوهشی فرمولاسیون وارنیش سدیم فلوراید *طرح پژوهشی تولید گوتاپرک 6-عضویت در مجامع : -زنان کارآفرین PGN - انجمن خیرین مدرسه ساز   گروه مهر و ماه(تجهیز کتابخانه مناطق محروم) -ناظرین فنی صنایع پزشکی -حمایت از کودکان کار امید و نوید(کوشا) 7-دوره های گذرانده شده : -حاکمیت شرکتی (استانبول) -مدیریت فرایند مطابق استاندارد BPMN ایران -مدیریت هزینه ایران -دوره GMP PIX ایران -رهبری اصیل -نظام تسهیم دانش -فرهنگ دانشی -سرمایه های فکری 8- تالیف و ترجمه: -کتاب کنترل عفونت در دندانپزشکی - مقالات مرتبط با مشکلات تولید در مجلات دندانپزشکی -مقاله برتر سایت هم افرینی با موضوع " علل عدم استقبال مدیران از نوآوری" 9- برگزاری کارگاهها ، سمینارها و سخنرانی ها: *معرفی سرمایه روانشناختی مثبت  سازمان ، * موانع  سازمانهای تولیدی دانش محور *کارگاههای نحوه بکارگیری ایده های دانشی پرسنل در بهبود فرایندها، *نقش تسهیم دانش پرسنل بخش فروش در افزایش فروش محصولات *مزیت های ایجاد انکوباتورها در داخل سازمان