مسعود شکرانی

/مسعود شکرانی

مسعود شکرانی

رییس هیات مدیره

دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی IT ، چهره ماندگار مدیریت، از ستارگان جشنواره فن‌آوری اطلاعات، تحصیلات:  دكتراي حرفه اي كسب و كار مديريت دانش محور – 1396  كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي از دانشگاه صنعتي اصفهان سال 1379  كارشناسي مهندسي كامپيوتر – سخت افزار از دانشگاه صنعتي اصفهان سال 1368  دوره COP در رشته مخابرات دريايي از دانشگاه XAVIER-ST شهر بمبئي هند 1984 سوابق اجرایی:  مدير عامل شركت گروه داده ورز جويا از سال 1385 تاكنون  رئيس هيئت مديره و معاون بازرگاني شركت گروه داده ورز جويا از سال 1381 تا 1385  مدير عامل شركت به افزار از سال 1368 تا 1381  مجــري طرحهــاي مختلــف اتوماســيون، بهينــه ســازي وتصــوير بــرداري در ورزش ســازمان صــدا و ســيمايجمهوري اسلامي ايران از سال 1386 تا 1389  مجري چندين طرح پدافند غير عامل از سال 1386 تا 1388  مديريت پروژه Trace & Track شركت پست جمهوري اسلامي ايران از سال 1384 تا 1386  پياده سازي اولين سيستمهاي مكانيزه در شهرداريهاي تهران و اصفهان  مجري طرح راهنمايي اتوماتيك گردشگران خارجي ( با امكانات محدود سال 1370(  مجري طرح ERP در ذوب آهن اصفهان  مجري طرح اتوماسيون واحد مركزي خبر  مجري طرح طراحي و سـاخت قطعـات بـا اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي نـوين در صـنايع هـوايي ايـران از سـال1379 تا 1376  مشاوره طرحهاي IT و تسهيل امور ارباب رجوع شهرداري تهران 1368 الي 1371  مشـاوره طـرح بزرگداشـت چهارصـدمين سـال اصـفهان (مجـري طرحهـاي IT ) شـهرداري اصـفهان از سـال 1368 تا 1366  مدير عامل شركت اميتر الكترونيك از ارديبهشت 1368 تا بهمن 1368  افسر مخابرات سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از سال 1361 تا 1368 دوره هاي تخصصي گذرانده شده در طي 10 سال گذشته:  شــبيه ســازي و تحليــل پارامترهــا و شاخصــهاي كليــدي در محــيط هــاي كســب و كــار توســط نــرم افــزارThink I در كشور ايران  دوره مشاوره ذخيره سازها سال 1386 در كشور دبي  طراحي مراكز داده سال 1386 در كشور دبي  دوره آموزشي EMC سال 1387 در كشور آلمان  اصول طراحي و ملاحظات امنيتي در سخت VAN OB سال 1387 در كشور آلمان Secrets of Growth and excellence in organizations آموزشـي كنفـرانس در حضـور سال 1389 در كشور آلمان  تمركز تجهيزات ذخيره سازي اطلاعات و طراحي مركز داده عضویت :  عضو هيئت امناء انجمن خيريه توانخواهان فردا  كارشناس رسمي دادگستري در رشته كامپيوتر  عضو انجمن مهندسين صنايع  عضويت هاي مختلف در امور تجاري و علمي جوایز و تقدیرنامه ها:  جايزه رتبه اول در دوران ليسانس از دانشگاه صنعتي اصفهان  سه تقديرنامه از كشتيراني جمهوري اسلامي ايران  تقديرنامه از استانداري به جهت همكاري هاي انجام شده براي پيشگيري از عوارض ويروس سال 2000  دريافت تنديس چهره ماندگار مديريت  تقديرنامه از كنفرانس ساليانه فولاد بـه جهـت ارايـه مقالـه ضـرورت اسـتفاده از سيسـتمهاي ERP در صـنعت فولاد  تقديرنامه از دكتر ولايتي در همكاري نزديك با نخستين همايش ملي گفتمان ايرانيان  دريافت نشان توانمندي يك ستاره از همايش ملي مديريت فن آوري و نوآوري  منتخب 500 مشتري برتر بانك صادرات در سال 1397